top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven op het moment van het aangaan van de huurovereenkomst. De tarieven staan vermeld op www.mountainhighchasers.com, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Betaling

 1. De totale huursom van de huurovereenkomst dient contant te worden voldaan aan Mountain High Chasers voorafgaand aan de huurperiode, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 2. De waarborgsom (€ 150,-) dient vooraf en cash te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Mountain High Chasers behoudt zich het recht voor om (een gedeelte van) de waarborgsom niet terug te betalen indien de huurder het gehuurde martiaal niet tijdig aan Mountain High Chasers kan overdragen of het gehuurde materiaal beschadigd wordt geretourneerd. Indien de schade aan het materiaal meer bedraagt dan de waarborgsom, dient Mountain High Chasers een claim in voor de schade zoals in artikel 5 bedoelt, waarbij de waarborgsom in mindering wordt gebracht.

 3. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en), heeft Mountain High Chasers voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

 4. In het geval in het vorige lid bedoeld, blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 Huurperiode

 1. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in de huurovereenkomst vermeld.

 2. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van Mountain High Chasers en wel tegen de tarieven die op dat moment schriftelijk tussen Mountain High Chasers en huurder zijn overeengekomen.

 3. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in de huurovereenkomst vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

 4. De fiets(en) moet(en) bij het adres van Mountain High Chasers worden ingeleverd of klaar staan op de besproken locatie, uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.

 5. Indien de huurperiode zoals in lid 1 besproken wordt overschreden doordat de fiets(en) niet op tijd op het adres van Mountain High Chasers is (zijn) ingeleverd of opgehaald kan (kunnen) worden, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door Mountain High Chasers is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven die staan vermeld op www.mountainhighchasers.com en vermeerderd met een boete van € 15,- voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door Mountain High Chasers te lijden kosten en schaden.

 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft Mountain High Chasers in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft Mountain High Chasers ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4 Gebruik

 1. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) ingeleverd worden in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.

 2. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. De fiets dient ten alle tijden op slot te staan en dient binnen gestald te worden, waarbij de fiets(en) vrij staat (staan) of hangt (hangen). Transport van de fiets(en) is alleen toegestaan middels een fietsendrager en dus nimmer in de auto zelf, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Mountain High Chasers.

 3. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand, indien geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

 4. Indien de fiets niet in dezelfde staat wordt teruggebracht (defecten, modder, zand etc) is Mountain High Chasers ten alle tijden gerechtigd om minimaal € 15,- van de borg in te houden als onderhoudskosten.

Artikel 5 Schade, verlies, diefstal, letsel, risico en aansprakelijkheid

 1. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede ook de andere gehuurde materiaal, tegen bedragen welke door Mountain High Chasers naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

 2. De huurder huurt de fiets en accessoires volledig op eigen risico.  Mountain High Chasers gaat ervan uit dat huurder zich bewust is en kennis heeft genomen van de risico’s van deze sport alsmede zich voldoende heeft voorbereid en afdoende kennis heeft van het bedienen van een (race)fiets. Mountain High Chasers is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan privégoederen van de huurder. De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door, of vanwege, de huurder aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren.

Artikel 6 Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

Artikel 7 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door Mountain High Chasers verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan Mountain High Chasers: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder Mountain High Chasers aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 8 Reserveren, wijzigingen en annuleringen

Reserveren is ten alle tijden gratis.

 1. Reserveringen kunnen tot 7 dagen voor de start van de huurperiode kosteloos geannuleerd worden. Indien de reservering binnen 7 dagen voor de start van de huurperiode wordt geannuleerd, is Mountain High Chasers gemachtigd om 50% van de huursom alsnog te factureren. Indien huurder de reservering 1 dag voor de start van de huurperiode of op de startdag zelf annuleert, berekent Mountain High Chasers100% van de huursom.

 2. Reserveringen kunnen tot 7 dagen voor de start van de huurperiode kosteloos gewijzigd worden. Indien de reservering binnen 7 dagen voor de start van de huurperiode wordt gewijzigd en Mountain High Chasers leidt door deze wijziging inkomstenderving, dan is Mountain High Chasers gemachtigd om 50% van verschil alsnog te factureren. Indien huurder de reservering 1 dag voor de start van de huurperiode of op de startdag zelf wijzigt en Mountain High Chasers leidt door deze wijziging inkomstenderving, berekent Mountain High Chasers 100% van dit verschil alsnog aan huurder.

bottom of page